Via onderstaande link vindt u meer info over het opvoedingsproject van de Vlaamse jezuïetencolleges en de karakteristieken van de jezuïetenopvoeding. (Ignatiaans opvoedingsproject)

Vertrouwen geven: Inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid

Vertrouwen geven is het uitgangspunt van de ignatiaanse pedagogie en daarmee de hoeksteen van onze schoolcultuur.  Dankzij het vertrouwen dat we van anderen ontvangen, kunnen we leven, groeien en ons ontwikkelen.  Vertrouwen moet je niet verdienen, een jongere krijgt het vertrouwen zomaar van bij de start.

Ons vertrouwen is erop gericht dat leerlingen, binnen veilige kaders, zelf verantwoordelijkheid dragen en leren omgaan met vrijheid.  Activiteiten waaraan leerlingen zelf een zinvolle invulling mogen geven, zijn een enorme leerschool.

Zorg dragen voor leerlingen: Cura Personalis

Telkens proberen we de leefwereld, de talenten en de beperkingen van iedere leerling zo goed mogelijk in te schatten.  Alleen een leerling die zich op een aangepaste manier aangesproken weet, kan immers vorderingen maken.

We bemoedigen en helpen leerlingen, vooral als ze het moeilijk hebben thuis of op school.  Deze zorg ligt in de eerste plaats bij de leerkracht en bij uitbreiding bij de leerlingenbegeleiding, het zorgteam of externe hulp.  Ouders zijn hierbij onze partners bij uitstek.

Uitdagen tot meer: Magis

We willen onze leerlingen uitdagen om al hun talenten voluit te ontwikkelen.  Daarom moedigen we hen aan om het beste uit zichzelf te halen op alle gebieden.  Het is de bedoeling dat leerlingen hun eigen interesses ontdekken, hun eigen verlangens op het spoor komen.  Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan de anderen, maar om talenten ten dienste te stellen van anderen.  We dagen leerlingen uit tot meer naastenliefde, dienstbaarheid en solidariteit.

Smaak geven: Non Multa Sed Multum

‘Veel’ is vaak synoniem van oppervlakkig, versnipperd, vluchtig.  In plaats van de hoofden van leerlingen te overladen met kennis, willen we hen smaak geven in kennen en kunnen.

We zetten de leerlingen aan tot persoonlijke verwerking en uitdieping.  Daarbij proberen we het verlangen van leerlingen te wekken en daarop in te spelen. Zo laten we hen niet alleen ‘van buiten’, maar vooral ‘van binnen’ leren.  Want alleen wie zich het geleerde actief eigen maakt, leert echt bij.

Reflecteren en kritisch kiezen: Onderscheiden

Terugblikken op ervaringen en erover reflecteren maakt deel uit van de ignatiaanse pedagogie.  Leerlingen staan geregeld stil bij wat ze geleerd en beleefd hebben en bij wat dat innerlijk met hen doet.  Dit betekent dat zij verstandig leren omgaan met informatiebronnen en media, met allerhande opinies en ideeën.  Zo kunnen ze onderbouwd en weloverwogen kiezen voor wat echt waardevol is.

De hele mens vormen: Bekwaam, Bewust, Bewogen

Ons onderwijs legt zich toe op de vorming van de hele persoon. Voor een dergelijk evenwichtig vormingsaanbod is een veilige leeromgeving belangrijk.  Welbevinden en betrokkenheid verhogen immers aanzienlijk de ontplooiingskansen van de leerlingen.

We hopen dat onze leerlingen met al hun talenten uitgroeien tot bekwame mensen, bewust van wat er in de wereld omgaat en bewogen door de noden van anderen.

Samenwerken, samen leven: Eenheid in verscheidenheid

Bij de ontwikkeling van de hele persoon behoort ook het bevrijdende besef dat we er niet alleen voor staan. We hebben de anderen nodig en zijn verantwoordelijk voor elkaar. We hebben niet voor elkaar gekozen en toch worden we uitgenodigd om samen te leven en samen te werken.

We bouwen we aan een schoolcultuur van gezamenlijke reflectie en overleg, van spreek-en luisterbereidheid.  De culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid binnen onze scholen is daarbij geen hinderpaal, maar juist een rijkdom: de veilige schoolomgeving biedt alle kansen om te oefenen in het samenleven met respect voor ieders eigenheid.

Perspectieven openen: God zoeken in alle dingen

Onze scholen zijn een microkosmos, maar de wereld is zoveel groter.  We willen met een open blik kijken naar die wereld, zowel in haar schoonheid als in haar kwetsbaarheid en gebrokenheid.  Doorheen de zichtbare werkelijkheid kan er zo voeling groeien met het onzichtbare: de ervaring dat we God kunnen zoeken en vinden in alle dingen.  Dit impliceert ook respect voor en dialoog met mensen van andere religies en met al wie het goede nastreeft.

Zorg dragen voor de wereld: “En todo amar y servir”

Vanuit de vorming van de hele mens, vanuit de open en hoopvolle blik op de wereld en vanuit de kritische reflectie willen we onze leerlingen aanzetten tot actie.  We hopen dat ze, elk op hun plaats en naar best vermogen, de verantwoordelijkheid opnemen om onze wereld rechtvaardiger te maken, door een bijzondere aandacht voor de armen en de zwakken in onze samenleving en door respect voor het leefmilieu.

Voor velen vormt de actieve inzet trouwens een bron van verdieping en een uitnodiging om te zoeken naar zingeving.  Zo houden inzet en reflectie elkaar in beweging.  Als school willen we zo een motor voor verandering zijn.

Handelen in dankbaarheid: Terugblik

Handelen in dankbaarheid is de grondtoon van de voorgaande bewegingen en gefundeerd op het vertrouwen dat ons leven een geschenk is.  We hopen dat onze leerlingen uitgroeien tot mensen die dankbaar terugblikken op wat hen aan levenskansen geschonken wordt en die anderen daarin willen laten delen.